ผู้บริหาร & ผู้ถือหุ้น

ผู้บริหาร & ผู้ถือหุ้น

ทีมผู้บริหาร
นายปิยะ ยอดมณี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายนรหัช พลอยใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ