NOK รักษาอันดับ “ดีมาก” กลุ่มบมจ.กำกับดูแลกิจการ สะท้อนการบริหารงานโปร่งใส หวังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

27 พฤศจิกายน 2561 | นกแอร์
สายการบินนกแอร์รักษาคะแนน 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 (CGR 2018) อยู่ในกลุ่มบมจ.ที่กำกับดูแลกิจการ “ดีมาก” สะท้อนการบริหารงานโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ เชื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Rating) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ผลสำรวจดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงกว่า 80% หรือ “ดีมาก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินกิจการที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเพิ่มคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นระยะยาว และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

     “CG Rating เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ในต่างประเทศผู้ลงทุนสถาบันจะให้ความสำคัญเรื่อง CG เป็นอันดับแรก ซึ่งกองทุนบางแห่งมีข้อกำหนดไม่ลงทุนในบริษัทที่ CG ต่ำ หรือในประเทศไทยก็มีการตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยเลือกลงทุนในบริษัทที่มี CG Rating ตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป จึงเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ NOK ได้คะแนนสูงในระดับ 4 ดาวคือ ดีมาก ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนเพียงครึ่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนสูงในระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว” นายประเวชกล่าวทิ้งท้าย