สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ

สัมภาระ หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ


1. สัมภาระพิเศษที่ไม่ใช่จักรยาน ได้แก่ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา และอุปกรณ์ที่เสียหายแตกหักง่ายหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อ 1 ชิ้น ถึงแม้น้ำหนักสัมภาระจะไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน (น้ำหนักนี้ไม่ได้นับรวมกับ น้ำหนักกระเป๋า)


2. สัมภาระพิเศษได้แก่จักรยาน สำหรับจักรยานคันแรก ได้รับการยกเว้นค่าบริการ แต่สำหรับจักรยานคันที่ 2 ขึ้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อ 1 คัน ถึงแม้น้ำหนักสัมภาระจะไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน (น้ำหนักนี้ไม่ได้นับรวมกับน้ำหนักกระเป๋า) โดยจักรยานจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักจักรยานรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งนี้พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดจักรยานหากผู้โดยสารบรรจุจักรยานในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง แต่หากผู้โดยสารยืนยันที่จะโหลด ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม