นกเฟิร์ส

ขึ้นเครื่องบินได้ก่อนใคร (Priority boarding) ด้วยบริการนกเฟิร์ส

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • นกเฟิร์ส (Nok First) คือบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องบินได้ก่อน (Priority boarding)
 • อัตราค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้
   
     บาท
  ดอลล่าร์สหรัฐ
  จ๊าดพม่า
  ดองเวียดนาม
  หยวนจีน
  100
  4
  4,000
  91,000
  22
 • อัตราค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • สามารถซื้อผ่าน www.nokair.com เคาน์เตอร์สนามบิน Call center และ ผ่าน Sales’ Project
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ นกเฟิร์ส (Nok First) 1 ท่าน ต่อผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับเที่ยวบินที่จะต้องขึ้นรถโดยสารไปยังเครื่องบิน (Bus Gate) จะสามารถขึ้นรถโดยสารได้ก่อนเท่านั้น
 • ผู้โดยสารต้องติดต่อรับสติ๊กเกอร์ Priority Boarding ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน อย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเส้นทางในประเทศ และอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • ต้องทำการซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ยกเว้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถซื้อเพิ่มขณะทำการเช็คอินได้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษยังคงได้รับสิทธิ์โดยยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียม
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อีกหนึ่งวิธีสะดวกในการเลือกซื้อนกเฟิร์ส
ผู้โดยสารสามารถคลิกเลือก Nok Prime ในหน้าเลือกเที่ยวบิน
ซึ่ง Nok Prime ได้รวมบริการนกเฟิร์ส และนกเปลี่ยนได้ ให้ซื้อง่ายๆ ในหนึ่งคลิก