เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

อุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง

ขั้นตอน และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารให้ทางบริษัทดำเนินการภายใน 30 วัน หรือโดยเร็วที่สุด นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หากเกินกว่านั้นจะต้องมีเหตุผลอันสมควรแก่การพิจารณา ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานในการเกิดอุบัติเหตุโดยตรงต่อบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ โดยยื่นเอกสารหนังสือรับรองการรับประกันภัยและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมครบถ้วน ต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกที่นี่
 2. เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแต่ละกรณีให้ครบถ้วน
 3. ส่งเอกสารมายังส่วนสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง และดำเนินการแจ้งผลการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้องในแต่ละกรณี

กรณีเสียชีวิต

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบมรณะบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ

กรณีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

 1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 2. ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ

กรณีการบอกเลิกการเดินทาง

 1. ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือใบมรณะบัตรของบุคคลดังนี้
  1.1 ผู้เอาประกันภัย หรือ
  1.2 บิดา-มารดาของผู้เอาประกันภัย หรือ
  1.3 คู่สมรส (ตามกฎหมาย) หรือ
  1.4 บิดา-มารดาของคู่สมรส (ตามกฎหมาย) หรือ
  1.5 บุตรของผู้เอาประกันภัย
  หรือเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผู้ขนส่ง
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางหรือที่พักที่ยังไม่ได้ ใช้บริการหรือใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเติม

กรณีการจี้โดยสลัดอากาศ

 1. ตั๋วเครื่องบิน แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้โดยสารไปกับเครื่องบินที่ถูกจี้นั้น
 2. เอกสารยืนยันการถูกจี้โดยสลัดอากาศ (ถ้ามี)

กรณีการล่าช้าของการเดินทาง

 1. ใบแจ้งและยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่งอธิบายเหตุผลของการล่าช้า

กรณีการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ณ ที่เกิดเหตุ กรณีเกิดความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของนกแอร์เพื่อถ่ายรูปกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
 3. เอกสารแสดงเหตุการณ์ที่ทำให้น่าเชื่อว่ากระเป๋าเดินทางสูญหายซึ่งออกโดยสายการบิน ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถาน พำนักที่ผู้เอาประกันภัยพัก กรณีที่กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอยู่ในความดูแลของสายการบิน ผู้ขนส่ง หรือพนักงานของสถานพำนัก
 4. เอกสารแสดงการชดใช้ของสายการบิน ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น
 5. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ผู้เอาประกันได้แจ้งความไว้ (กรณีสูญเสียกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว)

กรณีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

กรณีที่บุคคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บ
- ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการบาดเจ็บนั้น
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บนั้น พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง

กรณีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
- ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย หรือใบเสร็จรับเงินกรณีจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินนั้น
- รูปถ่ายแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ บริษัทฯอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่บริษัทฯต้องการ (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 

ที่อยู่บริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2665 4000,02 2290 3333 Ext.3282,3582 (Mon to Fri 8.30 am-5.00 pm.) 
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
โทรศัพท์มือถือ: 084-439-3524 , โทรสารส่วนสินไหม : 0 2290 3393
Call Center : 1484 กด 2 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.) 
www.muangthaiinsurance.com
 

ดำเนินการโดย บริษัท แอปเปิ้ล โบรคเกอร์ จำกัด 
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว 00243/2529 
โทร. (662) 2769804-5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.) 
 

ที่อยู่บริษัท
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-239-2200
โทรสาร: 02-239-2049
Call Center : 1736 
www.dhipaya.co.th


ดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2556
โทร. (662) 529 8899 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.)