รายละเอียดความคุ้มครอง

อุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง

ทุกวันนี้การเดินทางไปยังที่ต่างๆเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ แต่หากการเดินทางของท่านสะดุดลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย การถูกบอกเลิกการเดินทาง หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่าย การมีประกันภัยสำหรับการเดินทางจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้ท่านอุ่นใจได้ หมดห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

แผนประกันภัย “ นกชัวร์ ” ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกตามการเดินทางของท่าน

แบบที่ 1

แบบความคุ้มครองการเดินทางแบบเที่ยวเดียวสำหรับผู้โดยสารที่จองซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางตามเส้นทางการเดินทางดังนี้

  1. เส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. เส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน-รถโค้ช-เรือเฟอร์รี่ หรือ เรือเฟอร์รี่ – รถโค้ช- เครื่องบิน

ตารางความคุ้มครองสำหรับผู้โดยสาร

*ตารางนี้เป็นเพียงการสรุปหมวดความคุ้มครอง กรุณาอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์
 

แบบความคุ้มครองการเดินทาง แบบเที่ยวเดียว

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 3,000,000
สูงสุด 3,000,000
การบอกเลิกการเดินทาง
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
10,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
10,000
การจี้โดยสลัดอากาศ
(ชดเชย 2,000 บาท ทุกๆ 12 ชั่วโมง)
สูงสุด 20,000
สูงสุด 20,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(ชดเชย 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,000
สูงสุด 10,000
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
15,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
15,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง *
-
สูงสุด 1,000,000


เบี้ยประกันภัย :
สำหรับเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน

เบี้ยประกันภัย (ราคาขาย)
99
129


เบี้ยประกันภัย :สำหรับเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน-รถโค้ช-เรือเฟอรี่-รถโค้ช-เครื่องบิน

เบี้ยประกันภัย (ราคาขาย)
99
199
ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 300,000
สูงสุด 300,000
เบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย


หมายเหตุ

**บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ดำเนินการโดย AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับบมจ. เมืองไทยประกันภัย และ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับบมจ. ทิพยประกันภัย

แบบที่ 2

แบบความคุ้มครองการเดินทางแบบไป-กลับสำหรับผู้โดยสารที่จองซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางตามเส้นทางการเดินทางดังนี้
 
  1. เส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบินแบบไป-กลับ โดยคุ้มครองตลอดการเดินทาง


ตารางความคุ้มครองสำหรับผู้โดยสาร

* ตารางนี้เป็นเพียงการสรุปหมวดความคุ้มครอง กรุณาอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์
 

แบบความคุ้มครองการเดินทาง แบบไป-กลับ

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,500,000
สูงสุด 1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
200,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
200,000
การบอกเลิกการเดินทาง
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 10,000
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 10,000
การจี้โดยสลัดอากาศ
(ชดเชย 2,000 บาท ทุกๆ 12 ชั่วโมง)
สูงสุด 20,000
สูงสุด 20,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(ชดเชย 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,000 
สูงสุด 10,000 
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 15,000
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 15,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 500,000
สูงสุดจ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 500,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา *
สูงสุด 1,000,000
สูงสุด 1,000,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง **
พร้อมให้บริการ
พร้อมให้บริการ


เบี้ยประกันภัย :
สำหรับเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน คุ้มครองตลอดการเดินทาง

เบี้ยประกันภัย (ราคาขาย)
248
299


ตารางความคุ้มครองสำหรับทารกที่ร่วมเดินทาง  ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน ที่มีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 150,000
สูงสุด 150,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
200,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
200,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา *
สูงสุด 1,000,000
สูงสุด 1,000,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง **

ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย


หมายเหตุ

**บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ดำเนินการโดย AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับบมจ. เมืองไทยประกันภัย และ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับบมจ. ทิพยประกันภัย

บริษัท แอปเปิ้ล โบรคเกอร์ จำกัด
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว 00243/2529
โทร. (662) 2769804-5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.)
และ
บริษัท อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2556
โทร. (662) 529 8899 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.)