การเดินทางพร้อมกับเด็ก

คนสำคัญของคุณ เราห่วงใยทะนุถนอมดั่งคนในครอบครัวของเรา

นกแอร์มีการแบ่งประเภทผู้โดยสารเด็กอย่างไร

 
 • เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • ผู้โดยสารเด็กทารก อายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ต้องโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง สามารถเดินทางโดยลำพังได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารผู้ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้

ผู้โดยสารเด็กใช้เอกสารใดในการเช็คอิน

 
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง ใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • เส้นทางระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ หากท่านซื้อแพคเกจ ต่อเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

การเดินทางพร้อมเด็ก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร

 
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง จะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

การเดินทางพร้อมเด็กทารก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร


ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็กทารกอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant) 300 บาทต่อเที่ยวบิน โดยสงวนสิทธิ์เด็กทารก 1 ท่านนั่งโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยนกแอร์จะทำการเก็บค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant)