อุดรธานี - ปากเซ

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เวียงจันทน์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุดรธานี - เวียงจันทน์
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป อุดรธานี
สนามบิน ไป ด่านหนองคาย*
จากหน้าด่าน หนองคาย ไป เวียงจันทน์
05:50-06:55 (DD9200)
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
10:00-10:45
10:00-11:15 (DD9202)
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
16:00-16:45
12:20-13:25 (DD9210)
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
16:00-16:45
เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เวียงจันทน์ - อุดรธานี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เวียงจันทน์ ไป หน้าด่านหนองคาย*
จากด่านหนองคาย* ไป สนามบิน
เที่ยวบินจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
07:00-07:45
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
11:50-12:50 (DD9203)
13:30-14:15
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
17:15-18:10 (DD9215)
13:30-14:15
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
18:35-19:35 (DD9217)
เวียงจันทน์ - เชียงใหม่
เวียงจันทน์ - อุดรธานี - เชียงใหม่
เวียงจันทน์ ไป หน้าด่านหนองคาย*
จากด่านหนองคาย* ไป สนามบิน
เที่ยวบินจาก อุดรธานี ไป เชียงใหม่
13:30-14:15
เวลาเดินทางโดยประมาณ : 1 ชม.
18:10-19:10 (DD8625)
หมายเหตุ : * ผู้โดยสารดำเนินการขอผ่านด่านและเดินทางข้ามสะพาน (จากไทยไปลาว-ลาวมายังไทย) ด้วยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย
จุดรับ-ส่ง : บริษัท ทรานส์เอ็กซเพรส จำกัด เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว
ข้อมูลผู้ให้บริการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรแก้วทัวร์ โทร. (+66) 42 411530, (+66) 8 1965 8618 (ฝั่งไทย) บริษัท ทรานส์เอ็กซเพรส จำกัด (ฝั่งลาว) โทร. (+856) 213995-9
 

การจำกัดความรับผิดในเส้นทางปากเซ


          ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับภาระและความเสี่ยงของผู้โดยสารเองแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่อยู่ในจุดตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนไทย-ลาวจนข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปยังจุดเทียบรถโดยสารฝั่งลาวที่ทางนกแอร์ได้จัดสรรไว้ให้ ทั้งนี้นกแอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีใดๆ ขึ้นในเขตดังกล่าว
          ผู้โดยสารที่ข้ามพรมแดนเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นด้วยตนเองสำหรับใช้ในการข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการของไทยและลาว
          การบริการขนส่งจากท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจุดตรวจพรมแดนไทย-ลาวผั่งไทยนั้นจะให้บริการโดยบริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย ส่วนการบริการขนส่งจากจุดตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนไทย-ลาว ฝั่งลาวไปยังปากเซนั้นจะให้บริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี ฮอลิเดย์ ทัวร ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายลาว
          การให้บริการขนส่งที่ให้บริการโดยบริษัทให้บริการรถนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการทางรถนั้นๆ นกแอร์ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ อันมีสาเหตุจากการให้บริการขนส่งดังกล่าว ทั้งนี้นกแอร์จำกัดสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่รถขนส่งดังกล่าวล่าช้า หรือยกเลิกอันมีสาเหตุมาจากสภาพท้องถนนหรือการจราจรบนท้องถนน อากาศ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากการควบคุม
          กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารจะถูกตรวจสอบในขณะที่ทำการพิธีการผ่านแดน ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขนสัมภาระดังกล่าวด้วยตนเองจากจุดตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนไทย-ลาวข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปยังจุดเทียบรถโดยสารฝั่งลาว ผู้โดยสารอาจถูกเรียกให้สำแดงสิ่งของสำภาระต่างๆ ที่ต้องมีการชำระภาษีอากรในขณะข้ามพรมแดน นกแอร์ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบสัมภาระเช่นว่านั้นของผู้โดยสารระหว่างข้ามพรมแดนหรือการถูกปฎิเสธการผ่านแดนแต่อย่างใด