พิษณุโลก

มาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เริ่มจากนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และชมความงามต่างๆในเมือง

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

มาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เริ่มจากนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และชมความงามต่างๆในเมืองได้แก่ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ สถานีรถไฟ หอนาฬิกา พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สะพานเอกาทศรฐ ตะแลงแกง คูเมือง วัดวิหารทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวร ( พระราชวังจันทน์ ) ศาลหลักเมือง วัดใหญ่และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในตัวเมืองพิษณุโลก โดยการนั่งสามล้อเพราะว่าสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองในเวลากลางคืน ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามล้อจะขับผ่านย่านการค้าของเมือง ตลาด โบราณสถานต่างๆ จากนั้นต่อด้วยการชมความงามธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และการล่องแก่งเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมาก นอกจากจะมีความตื่นเต้นแล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพรของลุ่มแม่น้ำเข็กอีกด้วย

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก
เที่ยวบิน DD8400
ออก 06:30ถึง 07:30
เที่ยวบิน DD8404
ออก 10:40ถึง 11:40
เที่ยวบิน DD8406
ออก 13:40ถึง 14:30
เที่ยวบิน DD8414
ออก 17:40ถึง 18:40
พิษณุโลก - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD8401
ออก 07:55ถึง 08:55
เที่ยวบิน DD8405
ออก 12:40ถึง 13:40
เที่ยวบิน DD8407
ออก 15:00ถึง 15:55
เที่ยวบิน DD8415
ออก 19:10ถึง 20:20

สถานที่แนะนำ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นพระ อารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารที่สำคัญ ของจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธ ชินราช พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุด ในประเทศไทย โดยชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียก กันว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ โดย สามารถเข้ามากราบไหว้ได้ทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น.

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ

ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคเหนือตอนล่างและศูนย์อนุรักษ์ พรรณพืชประจำถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ การเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลาง ธรรมชาติขุนเขา มีสถานที่กางเต็นท์ จุดดูนก ค่ายพัก แรม และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีการจัดแสดง พรรณไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก และไม้ใกล้สูญพันธุ์

พระราชวังจันทน์

ตั้งอยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น ที่ตั้งศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในอดตีเคยเป็น ที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตัวศาลเป็น ศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระบรมรูปสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริงประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำ ในพระ อริยิาบถประกาศอสิรภาพที่เมืองแครง มกีารจดังาน สกัการะพระบรมรปูในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

รหัสสนามบิน: PHS

ถ.บึงพระ-พิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 055-301-051

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี 

ระยะห่างจากตัวเมือง

3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

รถสาธารณะ

Taxi ราคาประมาณ 150 บาท

รถเช่า

ชั้น 1  อาคารท่าอากาศยานพิษณุโลก