สกลนคร

เที่ยวสกลนครเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี จึงถูกขนานนามว่า "แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์

เที่ยวสกลนครเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี จึงถูกขนานนามว่า "แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี สักการะพระธาตุเชิงชุม พระธาตุุศักดิ์สิทธฺ์คู่บ้านคู่เมือง แล้วไปชมความอัศจรรย์ อัฐธาตุแก้วผลึกของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าสุทธาวาส ดื่มด่ำความงดงามของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานที่จำลองมาจากประเทศอินเดียภายในวัดถ้ำพวง สัมผัสความสวยงามของ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นสถานที่ประทับคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกร

ตารางการบิน
เที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สกลนคร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สกลนคร
เที่ยวบิน DD9402
ออก 08:05ถึง 09:15
เที่ยวบิน DD9406
ออก 12:45ถึง 13:55
เที่ยวบิน DD9410
ออก 18:30 ถึง 19:35
สกลนคร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เที่ยวบิน DD9403
ออก 09:45ถึง 10:55
เที่ยวบิน DD9407
ออก 14:30ถึง 15:40
เที่ยวบิน DD9411
ออก 20:05ถึง 21:10

สถานที่แนะนำ

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์ พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีซุ้มประตู 4 ด้าน สร้างครอบ รอยพระพทุธบาทของพระพทุธเจ้า นับเป็นปูชนยีสถานสำคัญ คู่บ้าน คู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐาน เยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง ที่ไม่ได้ประทับ อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุก วัน โดยทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ

บึงหนองหาร

บึงหนองหาร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย อำนวยประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก ซึ่งเป็น อาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนรอบบึงหนองหาร ในบริเวณ บึงหนองหารมีเกาะต่างๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซ่ึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพทุธรูปเก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย
แผนที่การท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานสกลนคร

รหัสสนามบิน: SNO

ถ. สกลนคร-นครพนม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 ประเทศไทย

โทร. 042-713-919

เคาท์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ชั้น 1
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

ร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ

มีให้บริการ

ที่จอดรถ

ฟรี 

ระยะห่างจากตัวเมือง

8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 19 นาที

รถสาธารณะ

Taxi  ราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท

รถเช่า

อยู่บริเวณซ้ายมือ หลังจากออกมาจากห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า