ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ดูแล เติมเต็มทุกประสบการณ์การเดินทาง

บริษัทฯจะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบิน เป็นสองระดับดังนี้
 

ผู้โดยสารที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ลักษณะ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้

เงื่อนไข
- สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยเปิดรับจองบัตรโดยสารและรับเช็คอิน หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง
- ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำกัดผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น และจำกัดจำนวนต่อเที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย


หมายเหตุ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร เพื่อบริษัทฯจะได้เตรียมบริการ (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการ

ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางโดยลำพัง

ลักษณะ
ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง และ/หรือ ขึ้นลงเครื่องบิน และ/หรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
 

เงื่อนไข
ต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย โดยผู้ร่วมเดินทางมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดการขึ้นลงเครื่องบิน และในระหว่างเที่ยวบิน
- ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำกัดผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น และจำกัดจำนวนต่อเที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย


หมายเหตุ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) และ ต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง ( Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทาง เคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ มิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยบริษัทฯ ยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว