งื่อนไขและข้อกำหนด

คำนิยาม

ในเงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งการบินนี้

“บริษัทฯ” “เรา” “นกแอร์” หรือ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด (มหาชน) ซึ่ึ่งดำเนินกิจการสายการบินนกแอร์

“ผู้โดยสาร” หรือ “ท่าน” หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม

 “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว

  “สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้

 “สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน” ซึ่งได้แก่กระเป๋าถือ หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว

 “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ www.nokfanclub.com, www.nokair.com, เว็บไซต์บนมือถือที่ m.nokair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

 “ช่องทางโทรศัพท์มือถือ” หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Nok Air Application) บนระบบ iOS, Android ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

 “บริการต่อเครื่อง” (Connecting Flight) หมายถึงบริการต่อเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งสำหรับเส้นทางบินที่ทำการซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางเดียวกัน โดยผู้โดยสารทำการเช็คอินสัมภาระเพียงครั้งเดียว และไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นจุดต่อเครื่องบิน และไม่ต้องเช็คอินอีกครั้ง

“ระยะเวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยวสำหรับเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินหก (6) ชั่วโมง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ

“Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry” หมายถึง การบริการต่อรถ และ/หรือ การบริการต่อเรือโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้จัดซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือที่เดินทางต่อนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการเชื่อมต่อเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือโดยสาร

“ระยะเวลาเชื่อมต่อ Fly’n’Ride และ Fly’n’Ferry” หมายถึง ระยะเวลาระหว่างที่เที่ยวบินถึงปลายทางที่กำหนด ไปจนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวรถ หรือ เที่ยวเรือรับ-ส่ง ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเชื่อมต่อรถ และเชื่อมต่อเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ ผู้ให้การบริการต่อรถ และผู้ให้การบริการต่อเรือ

“นกทรานส์เฟอร์” หมายถึงบริการเสริมรถรับส่งไป-กลับระหว่างสนามบินและตัวเมือง หรือระหว่างท่าเรือและที่พักบนเกาะ สำหรับผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งในเส้นทางที่บริษัทฯ มีให้บริการเท่านั้น

“ประเภทบัตรโดยสาร” หมายถึง บัตรโดยสารของนกแอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

(ก)บินเบาเบา คือ บัตรโดยสารเพียงอย่างเดียว

(ข)บินสบาย คือ บัตรโดยสารพร้อมน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

(ค)บินเพลิดเพลิน คือ บัตรโดยสารพร้อมอาหารมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระเอง
 

1.การบังคับใช้

1.1 บททั่วไป: ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว

1.2 เงื่อนไขในข้อบังคับ : ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.3 ภาษา: ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.4 เที่ยวบินร่วม: บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คู่สัญญาเที่ยวบินร่วมเองมีกฎในการดำเนินงานของตัวเองซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎของบริษัทฯ ให้ยึดถือกฎระเบียบของคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม

 

2.บัตรโดยสาร

2.1 บัตรโดยสาร: บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบินที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ

2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น

2.3 การแสดงตน: ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างกระบวนการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินโดยการแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูปถ่าย เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรติดรูปถ่ายอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

2.4 การคืนเงิน: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในขอยกเลิก หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารในทุกกรณี

 

3. ค่าโดยสาร

3.1 ค่าโดยสาร: เป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับสถานีปลายทาง เว้นแต่ทางบริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารซื้อเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของสายการบินแต่ละแห่ง

3.2 เด็กทารก: เด็กทารก (Nok Infant) ที่อายุมากกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง โดยเอกสารที่ใช้ยืนยันการเดินทางคือสูติบัตรฉบับจริง

บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการเดินทาง ตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้

(ก) 300 บาท

(ข) 12 ดอลล่าร์สหรัฐ

(ค) 12,000 จ๊าดพม่า

(ง) 280,000 ดองเวียดนาม

(จ) 65 หยวนจีน

ค่าธรรมเนียมที่นี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่าน ต่อเที่ยวบินเท่านั้น

โดยเด็กทารก (Nok Infant) ต้องนั่งบนตักผู้ใหญ่ (เด็กทารก 1 ท่าน ต่อ ผู้ใหญ่ 1  ท่าน) สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ต้องชำระค่าบัตรโดยสารตามปกติ สายการบินไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือรถเข็นเด็กบนเครื่องบิน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง กรณีมีการโอนย้ายผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกไปยังสายการบินอื่นๆ นกแอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารของเด็กทารก ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน และอนุญาตให้ทารก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น กรณีซื้อตั๋วโดยสารแบบไปกลับ ชื่อเด็กทารก (Nok Infant)  จะต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้งไปและกลับ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อเป็นสกุลเงินอื่นๆ จะต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่ได้แสดงตามรายละเอียดด้านบนเท่านั้น

3.3 ภาษีและค่าประกัน: ภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือโดยผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านใช้บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นเงินที่ท่านจะต้องชำระเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระแก่บริษัทฯ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ เมื่อท่านจองที่นั่ง ท่านจะได้รับแจ้งเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร ภาษีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจมีการเรียกเก็บหลังจากวันที่ท่านยืนยันการจองที่นั่ง หากมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นหลังจากการจองที่นั่ง ท่านจะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกเดินทาง

3.4 สกุลเงิน: ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายจะชำระเป็นเงินสกุลที่ระบุไว้เป็นค่าโดยสาร เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงให้เป็นอย่างอื่น

3.5 ความถูกต้อง: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

4. การสำรองที่นั่ง

4.1 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

4.1.1 การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์:การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไดเร็คเดบิต และ QR Payment จะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล

4.1.2 การสำรองที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การสำรองที่นั่งผ่านทาง Nok Air Mobile Application บนระบบ iOS, Android และผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ m.nokair.com โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไดเร็คเดบิต และ QR Payment จะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล

4.1.3 การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1318: การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อครั้ง/ต่อท่าน โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล

4.1.4 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบิน: การจองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบินจะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิด ท่านต้องทำการชำระเงินด้วยบัตรเครติด หรือเงินสดเท่านั้น

4.1.5 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเซเว่น อีเลฟเว่น: การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟเว่นจะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและชำระเงินสดเท่านั้น

4.1.6 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศ: การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศจะต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ ท่านต้องทำการชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น โดยชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐฯ

 

4.2 การเลือกที่นั่ง:
การเลือกที่นั่งมี 2 ประเภท คือ 1.การเลือกที่นั่งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) และ 2.การเลือกที่นั่งแบบต้องชำระค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม

- การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน

4.2.1 การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com ท่าน สามารถเลือกที่นั่งโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ โดยท่านสามารถทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง และต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน

4.2.2 การเลือกที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทาง Nok Air Application บนระบบ iOS, Android และ m.nokair.com โดยจะต้องทำพร้อมกับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และทำได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ถึง 45 นาที ก่อนกำหนดการบิน เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน

4.3 การยืนยันการสำรองที่นั่ง: การสำรองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบ และมีการยืนยันหมายเลขการจองโดยบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

4.4 การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ: การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปภายใต้การเดินทางเดียวกัน, เส้นทางเดียวกัน, วันและเวลาเดียวกัน, เที่ยวบินเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

•การจองที่นั่งสำหรับ 10 คนขึ้นไป ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-529-8722 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การจองสำหรับหมู่คณะต้องกระทำล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง และต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในคณะก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ บริษัทฯ จะรับชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน 2 ช่องทาง คือ

  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

  • ชำระเงินผ่านธนาคาร

  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่นกแอร์จะเป็นผู้พิจารณา

    • การส่งรายชื่อล่าช้ากว่า 3 วันทำการ จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
    •การเปลี่ยนรายชื่อผู้โดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการน้อยกว่าเวลาที่กำหนด

4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

4.5.1. “การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน”

- ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเทียวบินได้ภายในบัตรโดยสารประเภทเดียวกันเท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น.ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อครั้ง/ต่อท่าน รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีออมทรัยพ์ (Direct Debit) หรือบัตรเครดิตได้

- นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) คือ บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องทำการซื้อนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) พร้อมบัตรโดยสารเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม