การนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

หมดกังวล เราดูแลของคุณ เหมือนของเรา

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้วสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ประเภทของสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ได้แก่สัมภาระทั่วไป และสัมภาระพิเศษ
สัมภาระทั่วไป 
ขนาดสัมภาระทั่วไปต้องไม่เกิน 40 ซม. x 75 ซม. x 50 ซม. ไม่มีสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ และไม่มีทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย ท่านสามารถขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภทบินสบาย (Nok X-tra) และบัตรโดยสารประเภทบินเพลิดเพลิน (Nok MAX) โดยน้ำหนักสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท โดยท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้
 

น้ำหนักสัมภาระที่สายการบินอนุญาตตามประเภทบัตรโดยสาร

น้ำหนักที่ได้รับ (กิโลกรัม) ต่อเที่ยวบิน
ปกติ
ลูกค้านกสไมล์พลัส
บัตรโดยสารประเภทบินเบาเบา (Nok Lite)
0
10
บัตรโดยสารประเภทบินบินสบาย/บินเพลิดเพลิน เส้นทางภายในประเทศ
15
25
บัตรโดยสารประเภทบินบินสบาย/บินเพลิดเพลิน เส้นทางระหว่างประเทศ
20
30

* อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภท บินสบาย/บินเพลิดเพลิน 300 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ 500 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว)
 

สัมภาระพิเศษ (Items Require Special Handling)

สัมภาระพิเศษ หมายถึง สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้แก่

 • อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา เป็นต้น
 • เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด จะเข้ เป็นต้น
 • สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืองานฝีมือ เป็นต้น
 • อุปกรณ์ที่เสียหายแตกหักง่าย หรือ สิ่งของสัมภาระที่มีขนาดมากกว่า 40 ซม. x 90 ซม. x 50 ซม. หรือสัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ 

โดยสัมภาระพิเศษจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักสัมภาระพิเศษรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น ทั้งนี้พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดสัมภาระพิเศษเหล่านี้ได้หากไม่ได้บรรจุในกล่องหรือหีบห่อ หรือบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง สัมภาระพิเศษ มีค่าธรรมเนียมดังนี้

 

อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระพิเศษ (ต่อชิ้น) สกุลเงิน
บาท  ดอลล่าร์สหรัฐ จ๊าดพม่า  ดองเวียดนาม  หยวนจีน
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง 1-20 กิโลกรัม 500  20 20,000 460,000 110
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง 21-25 กิโลกรัม 1,000 40 40,000 920,000 220
สัมภาระที่มีน้ำหนักระหว่าง 26-30 กิโลกรัม 1,500 60 60,000 1,380,000 330

สำหรับจักรยาน มีค่าธรรมเนียมดังนี้
 
อัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน
บาท  ดอลล่าร์สหรัฐ จ๊าดพม่า  ดองเวียดนาม  หยวนจีน
จักรยาน (ต่อคัน) 500  20 20,000 460,000 110ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัมภาระพิเศษ 

 • อัตรานี้เป็นอัตราต่อหน่วย และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริการชำระค่าสัมภาระพิเศษล่วงหน้า (Nok Special Baggage) คือ การอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มีสัมภาระพิเศษ ให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ก่อนขั้นตอนการเช็คอิน
 • สัมภาระพิเศษจะต้องถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย
 • น้ำหนักสัมภาระพิเศษรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น
 • น้ำหนักสัมภาระพิเศษนี้ไม่ได้คิดรวมกับน้ำหนักสัมภาระ
 • พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดสัมภาระพิเศษ หากผู้โดยสารบรรจุสัมภาระพิเศษในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของพนักงาน
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่าน www.nokair.com เคาน์เตอร์สนามบิน Call center Noksmilebooking  และ ผ่าน Sales โปรเจ็คต่างๆ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
 • สำหร้บ Nok Special Baggage สามารถทำรายการได้ 1 รายการเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต QR Payment หรือ Mobile Banking หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat pay  เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิต หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat pay เท่านั้น เท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐ หรือหยวนจีนเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Noksmilebooking และ Sales’ Project ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • ต้องทำการซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ยกเว้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถซื้อเพิ่มขณะทำการเช็คอินได้
 • กรณีที่มีจำนวนชิ้นมากกว่า 1 ชิ้นกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อทำรายการเพิ่ม
 • หากน้ำหนักสัมภาระพิเศษมีน้ำหนักมากกว่าจำนวนน้ำหนักที่ทำการชำระไว้ล่วงหน้า จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม ตามขั้นตอนของพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • ช่องทางการชำระเงินและสกุลเงินที่รับชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิิ่มเติม
 

เส้นทางภายในประเทศ

ประเภทบัตรโดยสาร
ลูกค้าปกติ (กิโลกรัม)
นกแฟนคลับ (กิโลกรัม)
นกสไมล์พลัส (กิโลกรัม)
บินเบาๆ
-
5
10
บินสบาย/บินเพลิดเพลิน
15
20
25

*อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภท บินสบาย/บินเพลิดเพลิน 300 บาท ต่อเที่ยวบิน (รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว)

เส้นทางระหว่างประเทศ

ประเภทบัตรโดยสาร
ลูกค้าปกติ (กิโลกรัม)
นกแฟนคลับ (กิโลกรัม)
นกสไมล์พลัส (กิโลกรัม)
บินเบาๆ
-
5
10
บินสบาย/บินเพลิดเพลิน
20
25
30

*อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเมื่อเลือกบัตรโดยสารประเภท บินสบาย/บินเพลิดเพลิน 500 บาท ต่อเที่ยวบิน (รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารแล้ว)

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (นกกระเป๋า)

เมื่อต้องการโหลดสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้รับจากการซื้อบัตรโดยสารประเภทต่างๆ ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาะเพิ่มได้ล่วงหน้า
   

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินเบาๆ เส้นทางภายในประเทศ

 
กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
450
16
18,000
410,000
98
+25 กิโลกรัม
565
20
22,000
500,000
123
+30 กิโลกรัม
740
26
29,600
673,000
160
+35 กิโลกรัม
1,040
37
41,600
960,000
225
+40 กิโลกรัม
1,340
48
53,600
1,218,000
290

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
625
22
25,000
569,000
135
+25 กิโลกรัม
865
31
34,600
787,000
188
+30 กิโลกรัม
1,075
38
43,000
973,000
234
+35 กิโลกรัม
1,410
50
56,400
1,282,000
307
+40 กิโลกรัม
1,740
62
69,600
1,582,000
378

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินสบายและบินเพลิดเพลินเส้นทางภายในประเทศ

กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
100
4
4,000
91,000
22
+10 กิโลกรัม
200
7
8,000
182,000
43
+15 กิโลกรัม
375
13
15,000
341,000
82
+20 กิโลกรัม
550
20
22,000
500,000
120
+25 กิโลกรัม
725
26
29,000
659,000
158

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
220
8
8,800
200,000
48
+10 กิโลกรัม
545
19
21,800
496,000
118
+15 กิโลกรัม
745
27
29,800
678,000
162
+20 กิโลกรัม
1,080
39
43,200
982,000
235
+25 กิโลกรัม
1,405
50
56,200
1,278,000
305

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินเบาๆ เส้นทางระหว่างประเทศ

กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร

 

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
600
21
24,000
546,000
130
+25 กิโลกรัม
710
25
28,400
646,000
154
+30 กิโลกรัม
960
34
38,400
873,000
208
+35 กิโลกรัม
1,210
43
48,400
1,100,000
263
+40 กิโลกรัม
1,485
53
59,400
1,350,000
323

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+20 กิโลกรัม
990
35
39,600
900,000
215
+25 กิโลกรัม
1,060
38
42,400
964,000
230
+30 กิโลกรัม
1,110
40
44,400
1,010,000
241
+35 กิโลกรัม
1,310
47
52,400
1,191,000
285
+40 กิโลกรัม
1,585
57
63,400
1,441,000
345

อัตราค่าธรรมเนียมนกกระเป๋า (Nok Baggage) สำหรับบัตรโดยสารประเภทบินสบายและบินเพลิดเพลิน เส้นทางระหว่างประเทศ


กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร
น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
110
4
4,400
100,000
24
+10 กิโลกรัม
360
13
14,400
328,000
78
+15 กิโลกรัม
610
22
24,400
555,000
133
+20 กิโลกรัม
885
32
35,400
805,000
193

กรณีซื้อเพิ่มหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว

น้ำหนักที่ได้รับ
เพิ่มเติม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
+5 กิโลกรัม
210
8
8,400
191,000
46
+10 กิโลกรัม
460
16
18,400
419,000
100
+15 กิโลกรัม
710
25
28,400
646,000
154
+20 กิโลกรัม
985
35
39,400
896,000
214
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นกกระเป๋า (Nok Baggage)
 • ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอัตราต่อ 1 คน ต่อ 1 เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ต้องทำรายการซื้อนกกระเป๋าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • สามารถซื้อผ่าน เว็บไซต์ www.nokair.com m.nokair.com Nok Air’s Mobile Application เคาน์เตอร์สนามบิน Call center Noksmilebooking  และ Sales' project เท่านั้น
 • น้ำหนักที่ได้รับมาพร้อมบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อนกกระเป๋าเพิ่ม รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 40 กิโลกรัม โดยสามารถซื้อเพิ่มมากกว่า 1 ครั้งผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์สนามบิน และ Call center  เท่านั้น ซึ่งน้ำหนักสัมภาระแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารหรือไดเร็คเดบิต QR Payment หรือ Mobile Banking หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat pay เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิต หรือ Union Pay หรือ Ali Pay หรือ Wechat payเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง m.nokair.com และ Nok Air’s Mobile Application
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่าน้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Noksmilebooking และ Sales’ project ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • สำหรับบัตรโดยสารปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนตามาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่าย 15 กก. สำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
(บินเบาๆ / Nok Lite ที่ไม่มีการซื้อนกกระเป๋าเพิ่ม)


อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่ายสำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
 
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
เส้นทางภายในประเทศ
900
32
36,000
820,000
185
เส้นทางระหว่างประเทศ
1,100
40
44,000
1,000,000
230

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่ายสำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอัตราต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยวบินเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เฉพาะน้ำหนักสัมภาระ 15 กิโลกรัมแรกของบัตรโดยสารที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ) เท่านั้น กรณีบัตรโดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระอยู่แล้ว (บินสบาย และบินเพลิดเพลิน) หรือบัตรโดยสารที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ) ที่ได้ทำการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่สามารถใช้อัตรานี้ได้
 • สามารถซื้อผ่านจุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน เมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น
 • สำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินยังคงต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินตามปกติ
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน:

ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามประเภทบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขนส่งสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารประเภทต่อเครื่อง) และอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ตามตารางด้านล่างนี้

 

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินต่อกิโลกรัม
เส้นทาง
บาท(THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าด (MMK)
ดอง(VND)
หยวน (CNY)
เส้นทางภายในประเทศ
300.00
12.00
12,000.00
280,000.00
65.00
เส้นทางระหว่างประเทศ
400.00
15.00
16,000.00
370,000.00
90.00

สิทธิในการตรวจค้น

สิทธิในการตรวจค้น

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ใน "สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ" หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ "สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ"หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 

หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน หรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านอันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า

 

กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว เจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้ผู้โดยสารมาติดต่อเพื่อมารับสัมภาระในภายหลัง
 

การรับและการส่งมอบสัมภาระ

 

ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ยกเว้นสัมภาระที่เป็นอาหารทุกประเภท หรือสัมภาระที่เป็นของเน่าเสียง่าย ท่านต้องมารับภายใน 3 วัน) เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน
 

สัมภาระที่สูญหาย

กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯ จะรับผิดชอบการสูญหาย โดยผู้โดยสารจะต้องนำ “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” เพื่อติดต่อขอรับค่าชดเชย 

สัมภาระที่เสียหาย

กรณีสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินฯในทันที โดยเจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยหากท่านนำสัมภาระออกจากบริเวณรับสัมภาระ หรือออกจากบริเวณท่าอากาศยานแล้ว


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: