เงื่อนไขและข้อกำหนด


คำนิยาม


ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้ 
“ บริษัทฯ ” “ เรา ” ” นกแอร์ ” หรือ “ สายการบิน ” หมายถึง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินกิจการสายการบินนกแอร์
“ ผู้โดยสาร ” หรือ “ ท่าน ” หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม 
“ สัมภาระ ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้โดยสารนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
“ ป้ายสัมภาระ ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว 
“ สัมภาระลงทะเบียน ” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้ 
“ สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน ” ซึ่งได้แก่กระเป๋าถือ หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน 
“ ค่าธรรมเนียม ” หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว 
“ เว็บไซต์ ” หมายถึงเว็บไซต์ www.nokfanclub.com, www.nokair.com, มือถือที่ m.nokair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งออนไลน์
“บริการต่อเครื่อง” หมายถึงบริการต่อเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งสำหรับเส้นทางบินที่ทำการซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางเดียวกัน โดยผู้โดยสารทำการเช็คอินสัมภาระเพียงครั้งเดียว และไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นจุดต่อเครื่องบิน และไม่ต้องเช็คอินอีกครั้ง
“Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry” หมายถึง การบริการต่อรถ และ/หรือ การบริการต่อเรือโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้จัดซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือที่เดินทางต่อนั้น ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการเชื่อมต่อเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือโดยสาร
“ระยะเวลาเชื่อมต่อ Fly’n’Ride และ Fly’n’Ferry” หมายถึง ระยะเวลาระหว่างที่เที่ยวบินถึงปลายทางที่กำหนด ไปจนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวรถ หรือ เที่ยวเรือรับ-ส่ง ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเชื่อมต่อรถ และ เชื่อมต่อเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ ผู้ให้การบริการต่อรถ และผู้ให้การบริการต่อเรือ
“ประเภทบัตรโดยสาร” หมายถึง บัตรโดยสารของนกแอร์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
(ก) บินเบาเบา คือ บัตรโดยสารเพียงอย่างเดียว
(ข) บินสบาย คือ บัตรโดยสารพร้อมน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
(ค) บินเพลิดเพลิน คือ บัตรโดยสารพร้อมอาหารและน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน ตามมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนดหากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระเอง


 

1.การบังคับใช้

 

1.1 บททั่วไป: ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว


1.2 เงื่อนไขในข้อบังคับ : ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.3 ภาษา: ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.4 เที่ยวบินร่วม: บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คู่สัญญาเที่ยวบินร่วมเองมีกฎในการดำเนินงานของตัวเองซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎของบริษัทฯ
ให้ยึดถือกฎระเบียบของคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม

 

2.บัตรโดยสาร

 

2.1 บัตรโดยสาร: บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ผู้โดยสารถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างผู้โดยสารและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบินที่ทำขึ้นระหว่างผู้โดยสารและบริษัทฯ


2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5 สัญญาสำหรับการบินระหว่างท่านและเราจะสามารถโอนและเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิที่จะเดินทางด้วยบริการการบินของบริษัทฯ หรือต่อการชำระเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่เสนอไว้ หากบริษัทฯ ให้บริการการบินหรือชำระเงินคืนโดยสุจริตแก่บุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิในการบิน
 

2.3 การแสดงตน: ผู้โดยสารจะต้องแสดงตนระหว่างกระบวนการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินโดยการแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ


2.4 การต่อเครื่องบิน: บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือ กำหนดการเดินทางใดๆ รวมถึงการส่งต่อสัมภาระไปยังเที่ยวบินต่อเนื่อง ไม่ว่าเป็นเที่ยวบินของนกแอร์หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่น ดังนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการต่อเครื่องบินไม่ทันเวลา

 

3. ค่าโดยสาร

 

3.1 ค่าโดยสาร: เป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับสถานีปลายทาง เว้นแต่ทางบริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือ กำหนดการเดินทางใดๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อเที่ยวบินประเภท บริการต่อเครื่อง ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของสายการบินแต่ละแห่ง


 

3.2 เด็กทารก: ที่มีอายุมากกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมลูกนก (Nok Infant)  ตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้

(ก) 300 บาท

(ข) 12 ดอลล่าร์สหรัฐ

(ค) 12,000 จ๊าดพม่า

(ง) 280,000 ดองเวียดนาม

(จ) 65 หยวนจีน

ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่าน ต่อเที่ยวบินเท่านั้น


โดยลูกนก (Nok Infant) ต้องนั่งบนตักผู้ใหญ่ (เด็กทารก 1 คน ต่อ ผู้ใหญ่ 1 คน) สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่าบัตรโดยสารตามปกติ สายการบินไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือ รถเข็นเด็กบนเครื่องบิน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง กรณีมีการโอนย้ายผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกไปยังสายการบินอื่นๆ นกแอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารของเด็กทารก ขอสงวนสิทธิ์การซื้อ ลูกนก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น กรณีซื้อตั๋วโดยสารแบบไปกลับ ชื่อลูกนก (Nok Infant)  จะต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้งไปและกลับ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อเป็นสกุลเงินอื่นๆ จะต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่ได้แสดงตามรายละเอียดด้านบนเท่านั้น
 

3.3 ภาษีและค่าประกัน: ภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือโดยผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารหรือที่ท่านใช้บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นเงินที่ผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระแก่บริษัทฯ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ เมื่อผู้โดยสารจองที่นั่ง ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร ภาษีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจมีการเรียกเก็บหลังจากวันที่ผู้โดยสารยืนยันการจองที่นั่ง หากมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นหลังจากการจองที่นั่ง ผู้โดยสารจะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกเดินทาง
 

3.4 สกุลเงิน: ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายจะชำระเป็นเงินสกุลที่ระบุไว้เป็นค่าโดยสาร เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงให้เป็นอย่างอื่น
 

3.5 ความถูกต้อง: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. การจองที่นั่ง

 

4.1 ช่องทางการจองที่นั่ง
     

4.1.1 การจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์: การจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและไดเร็ค เดบิตจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล ในกรณีที่เลือกทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เอทีเอ็ม จะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องทำการชำระเงินค่าโดยสารตามเงื่อนไข กล่าวคือ ภายใน 3, 12, หรือ 24 ชั่วโมงนับจากที่ได้รับรหัสการชำระเงิน (pay code) โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร หากไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  อนึ่ง การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดยอด เงินในแต่ละรายการไม่เกิน 30,000 บาท


      4.1.2 การจองที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การจองที่นั่งผ่านทาง Nok Air Mobile Application บนระบบ iOS Android และผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ m.nokair.com โดยเลือกชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เอทีเอ็ม คุณจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องทำการชำระเงินค่าโดยสารตามเงื่อนไข กล่าวคือ ภายใน 3, 12, หรือ 24 ชั่วโมงนับจากที่ได้รับรหัสการชำระเงิน (pay code) โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดยอดเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการจองโดยเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต คุณจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล

      4.1.3 การจองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318: การจองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล และในกรณีที่เลือกทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เอทีเอ็ม จะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องทำการชำระเงินค่าโดยสารตามเงื่อนไข กล่าวคือ ภายใน 3, 12, หรือ 24 ชั่วโมงนับจากที่ได้รับรหัสการชำระเงิน (pay code) โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร หากไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ อนึ่ง การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดยอดเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 30,000 บาท
     

4.1.4 การจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบิน: การจองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบินจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิด ผู้โดยสารต้องทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสดเท่านั้น

4.1.5 การจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น: การจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟเว่นจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
 

4.1.6 การจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศ: การจองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ ผู้โดยสารต้องทำการชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น โดยชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
 

4.2 การเลือกที่นั่ง: การเลือกที่นั่งมี 2 ประเภท คือ 1.การเลือกที่นั่งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) และ 2.การเลือกที่นั่งแบบต้องชำระค่าใช้จ่าย (นกพรีเมี่ยมซีท/Nok Premium Seat) รายละเอียดเพิ่มเติม

- การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
4.2.1 การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ โดยผู้โดยสารสามารถทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง และต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมื่อผู้โดยสารเลือกที่นั่งแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
4.2.2 การเลือกที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทาง Nok Air Application บนระบบ iOS, Android, และ m.nokair.com โดยจะต้องทำพร้อมกับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และทำได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ถึง 45 นาที ก่อนกำหนดการบิน เมื่อผู้โดยสารเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
4.3 การยืนยันการจองที่นั่ง: การจองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อผู้โดยสารชำระเงินครบและมีการออกเลขที่ในการจองที่นั่งโดยบริษัทฯ แล้ว


4.4 การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ: การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปภายใต้การเดินทางเดียวกัน, เส้นทางเดียวกัน, วันและเวลาเดียวกัน, เที่ยวบินเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • การจองที่นั่งสำหรับ 10 คนขึ้นไป ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-529-8722 หรือ https://www.nokair.com/nokconnext/aspx/groupbooking.aspx?currlang=th-TH ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การจองสำหรับหมู่คณะต้องกระทำล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง และต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในคณะก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ บริษัทฯจะรับชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน 2 ช่องทาง คือ
    • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
    • ชำระเงินผ่านธนาคาร
  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่นกแอร์จะเป็นผู้พิจารณา
  • การส่งรายชื่อล่าช้ากว่า 3 วันทำการ จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • การเปลี่ยนรายชื่อผู้โดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการน้อยกว่าเวลาที่กำหนด
4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง
      4.5.1. “ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ”

- ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเทียวบินได้ภายในบัตรโดยสารประเภทเดียวกันเท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น.ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสาร รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง ทั้งนี้ ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

อัตราค่าธรรมเนียม​การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน​
เส้นทาง
บาท (THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00

- นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) คือ บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยผู้โดยสารต้องทำการซื้อนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) พร้อมบัตรโดยสารเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 

      4.5.2. “ การเปลี่ยนแปลงชื่อ ” 
      การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น. ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อครั้ง อีกทั้งผู้โดยสารต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
      - การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
      - การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิต และ บัตร Direct Debit ได้เท่านั้น
      - กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากมีการเดินทางแล้ว 1 เที่ยวบิน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นได้
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน​ ต่อหมายเลขการจอง
เส้นทาง
บาท (THB) 
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00


      4.5.3. “ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ”: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี

4.6 การชำระเงิน: ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการจองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน (หรือไม่ได้ตกลงการชำระเงินด้วยเครดิตกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม) เมื่อยืนยันการจองที่นั่ง บริษัทฯ อาจยกเลิกการจองที่นั่งของผู้โดยสาร และ/หรือ กระทำการอื่นใดตามที่ใช้วิจารณญาณเห็นสมควร (รวมทั้ง คืนเงินที่ผู้โดยสารชำระไม่ว่าผู้โดยสารชำระทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน) เมื่อใดก็ได้ก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

4.7 ข้อมูลส่วนตัว: ผู้โดยสารตระหนักว่าผู้โดยสารจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น เพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้โดยสารในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ผู้โดยสารจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และสายการบินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น


5. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและพิธีการด้านบริหารจัดการ 

5.1 กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง: ผู้โดยสารจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินในประเทศ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของนกแอร์ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของนกแอร์ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดรับการลงทะเบียน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบเมื่อทำการจองที่นั่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง หรือไม่พร้อมที่จะเดินทาง อนึ่ง หากผู้โดยสารชำระเงินมาด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างชาติ ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรเครดิตที่ผู้โดยสารใช้จองที่นั่งนั่นด้วย มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้เดินทาง การจองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้โดยสารซื้อเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง ผู้โดยสารทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางครั้งเดียวที่ท่าอากาศต้นทาง โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นจุดต่อเครื่อง

 

5.2 การขึ้นเครื่องบิน: ผู้โดยสารต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางภายในประเทศอย่างน้อย 20 นาที และ ระหว่างประเทศอย่างน้อย 40 นาที ทั้งนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

 

5.3 การไม่ปรากฏตัว: หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

 

5.4 บททั่วไป: ผู้โดยสารเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดของประเทศที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง ของประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปถึง และของประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการที่ผู้โดยสารไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

 

5.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการ เดินทาง อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของผู้โดยสารติดอยู่หรือหนังสือเดินทาง เข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง ประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าว

 

5.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง: ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ต้องส่งผู้โดยสารกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสาร

 

5.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ: หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ผู้โดยสารได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินคืนบริษัทฯ เมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปหรือ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือที่จะต้องชำระ บริษัทฯ อาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ผู้โดยสารไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

5.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย: ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือบริษัทฯ


6. การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน

6.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน: ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย บริษัทฯอาจปฏิเสธผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารหรือในดุลพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
• การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
• การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
• พฤติกรรม สถานะ อายุหรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่านหรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ (1) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากบริษัทฯ หรือ (2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวกหรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของท่านท่านอื่นหรือพนักงานที่อยู่บนเครื่อง หรือ (3) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน
• ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ
• ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของบริษัทฯ หรือ
• ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือ
• ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
• การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
• ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
• เอกสารใดๆที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ นั้นเป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือ
• ได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือ
• เป็นของปลอม หรือ
• ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดเอกสารดังกล่าว หรือ
• บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นท่านในเที่ยวบินนั้นๆ

 


6.2 เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม: นกแอร์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสอง (12) ปี เดินทางเพียงลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย


6.3 ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ: บริษัทฯจะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบิน เป็นสองระดับดังนี้ก) ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะยอมรับให้เดินทางคนเดียวได้ โดยจะรับจองบัตรโดยสารและรับเช็คอิน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง
ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมบริการ ในกรณีที่ทำการจองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์นั้น ท่านจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางบริษัทฯอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
ข) ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือ ท่านที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง และ/หรือ ขึ้นลงเครื่องบิน และ/หรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ (รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน12 ปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะยอมรับให้เดินทางโดยมีเงื่อนไขให้ท่านท่านดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน
ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ท่านจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางบริษัทฯอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) และ ต้องแจ้งชื่อท่านซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง (Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมิให้ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยบริษัทฯ ยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว


6.4 สตรีมีครรภ์: ท่านที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยบริษัทฯมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์
บริษัทฯ อนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
ครรภ์เดี่ยว
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์
บริษัทฯ อนุญาตให้เดินทางได้ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยระบุอายุครรภ์ระหว่าง28 สัปดาห์
ถึง 36 สัปดาห์ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
ครรภ์แฝด 
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 32 สัปดาห์
บริษัทฯ อนุญาตให้เดินทางได้ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยระบุอายุครรภ์ระหว่าง 28 สัปดาห์
ถึง 32 สัปดาห์ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
ครรภ์เดี่ยว : อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์
ครรภ์แฝด : อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์
บริษัทฯ สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ในวันเดินทาง พนักงานของบริษัทฯหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับท่านมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของท่านไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าท่านสามารถเดินทางได้ตามปกติ

6.5 ทารกอายุต่ำกว่า 14 วัน: บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วันเดินทาง


6.6 ด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย: ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง โดยเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้


6.7 สิทธิในการไม่คืนเงิน: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบินดังกล่าว

6.8 อื่นๆ: บริษัทฯอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ในกรณีที่พิจารณาว่า ผู้โดยสารมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 

6.9 ผู้ให้บริการ: ด้วยเหตุผลด้านปฏิบัติการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการในบางเที่ยวบิน ทั้งนี้ ท่านจะถูกแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง


 

7. สัมภาระ

7.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ: ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน
• วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ
• วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
• วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
• วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น
• วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
• อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่น
• อาวุธปืนและดินปืน
• วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ (อย่างเช่นสีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน น้ำมันไฟแช็ก), ก๊าซเย็นจัด (เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว), ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย), ของแข็งไวไฟ (เช่น ไม้ขีดไฟ แท่งจุดไฟ), สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่นเรซิน), พิษ, สารติดเชื้อ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย), สารกัมมันตรังสี (เช่น เรเดียม), สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เทอร์โมมิเตอร์), สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)
• ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร

 

7.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย: ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

7.3 สัตว์เลี้ยง: บริษัทฯ ไม่รับขนส่งสัตว์เลี้ยงทุกประเภท ยกเว้นสุนัขนำทาง ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง และจะต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขนส่ง ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่า ผู้เดินทางจำเป็นต้องใช้สุนัขนำทาง และทางผู้โดยสารจะต้องเตรียมพลาสติกรองตัวสุนัขจำนวน 2 แผ่นรวมถึงสุนัขนำทางจำเป็นต้องใส่ที่ครอบปาก โดยหนึ่งเที่ยวบินจะมีสุนัขนำทางเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับการขนส่งในลักษณะนี้
 

7.4 สัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ: สัมภาระพิเศษ ได้แก่ 
• อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา เป็นต้น
• เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด จะเข้ เป็นต้น
• สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ งานฝีมือ เป็นต้น 
ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายแตกหักง่าย หรือสัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ  จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม  (ถึงแม้น้ำหนักสัมภาระจะไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อผู้โดยสารหนึ่งคน น้ำหนักนี้ไม่ได้นับรวมกับน้ำหนักกระเป๋า) และท่านจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สัมภาระเหล่านี้จะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งนี้พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดสัมภาระพิเศษเหล่านี้ได้หากผู้โดยสารบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง แต่หากผู้โดยสารยืนยันที่จะโหลด ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม
 

7.5 สิทธิในการตรวจค้น: ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่านและอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่านไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

 

7.6 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน: เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง

 

7.7 การซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า: การเรียกเก็บค่าบริการเช็คอินสัมภาระ ท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หรือก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ท่านที่มีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ ท่าอากาศยาน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ 

7.8 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน: ท่านแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามประเภทบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ท่านต้องการขนส่งสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงท่านที่ซื้อบัตรโดยสารประเภทต่อเครื่อง) และอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ตามตารางด้านล่างนี้
 

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินต่อกิโลกรัม
เส้นทาง
บาท (THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
300.00
12.00
12,000.00
280,000.00
65.00
ระหว่างประเทศ
400.00
15.00
16,000.00
370,000.00
90.00

 

7.9 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน: ตามปกติท่านแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนมายังห้องโดยสารจำนวนไม่เกิน 2 ใบต่อท่าน ดังนี้

1. สัมภาระที่มีขนาดไม่เกิน 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม. จำนวน 1 ใบ

2. สัมภาระถือที่มีขนาดไม่เกิน 40 ซม. x 15 ซม. x 30 ซม. จำนวน 1 ใบ

ซึ่งสัมภาระทั้ง 2 ชิ้นจะต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีขนาด ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ วัตถุที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร ทั้งนี้ท่านสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกเว้นทุเรียน ขนุน และผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆ จัดเป็นสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี สิ่งบรรจุ หรือวัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะกับการขนส่งจะต้องเก็บไว้ในตู้คลังสินค้า จะไม่อนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

7.10 การรับและการส่งมอบสัมภาระ: ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน

 

7.11 สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า: กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯ อาจพิจารณาชำระเงินค่าชดเชย โดยเจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้ท่านมาติดต่อเพื่อมารับสัมภาระในภายหลัง

 

7.12 สัมภาระที่สูญหาย: กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบการสูญหาย โดยท่านจะต้องนำ “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” เพื่อติดต่อขอรับค่าชดเชย

 

7.13 สัมภาระที่เสียหาย: กรณีสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินฯในทันที บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชย โดยเจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้แก่ท่าน
 

 

8. กำหนดการ และการยกเลิกเที่ยวบิน


8.1 กำหนดการ: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้โดยสารตามกำหนดการที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฎบนตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.2 การยกเลิกเที่ยวบิน: หากมีความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องทำการยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทฯจะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
      8.2.1 บริษัทฯ พิจารณาให้ผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในเส้นทางเดิม ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
      8.2.2 บริษัทฯ พิจารณาให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยสายการบินอื่น หรือด้วยวิธีการเดินทางอื่น ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
      8.2.3 บริษัทฯ พิจารณาให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง และเที่ยวบินในเส้นทางเดิม ภายใน 90 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
      8.2.4 บริษัทฯ พิจารณาชำระคืนค่าโดยสารเต็มจำนวนให้แก่ผู้โดยสารผ่านทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
 

8.3 Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry: หากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของสายการบินฯ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารพลาดการเดินทางไปกับบริการ Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry ที่สำรองที่นั่งไปแล้วนั้น ทางผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
      8.3.1 หากเที่ยวบินต้นทางล่าช้า ทางสายการบินฯจะทำการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินถัดไป ซึ่งเชื่อมต่อกับปลายทาง ภายในระยะเวลาที่สามารถเชื่อมต่อได้
      8.3.2 หากเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถที่มารับเกิดล่าช้า สายการบินฯจะดำเนินการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถ ภายในระยะเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินถัดไปได้
      8.3.3 หากเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถไม่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ รอบเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในวันถัดไปนั้น ทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์มิให้บริการผู้โดยสารดังต่อไปนี้
               8.3.3.1 การอำนวยความสะดวกด้านที่พักค้างคืน
               8.3.3.2 บริการรับส่งจากสนามบินเข้าตัวเมือง ทั้งไปและกลับ
               8.3.3.3 การเก็บรักษากระเป๋าและสัมภาระที่เช็คอินไปแล้ว ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องมารับสัมภาระของท่าน และเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถถัดไป
 

 

9. การชำระคืนเงิน

9.1 บททั่วไป: หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามสัญญาสำหรับการบินได้ บริษัทฯ จะต้องชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนค่าโดยสาร เมื่อได้รับการเรียกร้องเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

 

 

9.2 บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน: บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ เท่านั้น
การชำระคืนเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้นถือว่าเป็นการชำระคืนเงินที่ถูกต้องแล้ว และทำให้บริษัทฯ พ้นจากภาวะหนี้สินและข้อเรียกร้องเพื่อการรับชำระคืนอื่นๆ


9.3 ขั้นตอนการดำเนินการ: การขอการคืนเงิน จะต้องมีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน และ/หรือ หมายเลขการจอง หลักฐานในการชำระเงิน และบัตรประชาชน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอคืนค่าโดยสารผ่านช่องทางที่ผู้โดยสารชำระมาเท่านั้น โดยใช้เวลาดำเนินการ 45 วันทำการ


9.4 สกุลเงิน: เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการจองที่นั่งเกิดขึ้น ภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ แต่บริษัทฯ อาจชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
 

 

10. ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

10.1 หากบริษัทฯ เห็นว่าพฤติกรรมของท่านบนเครื่องบินก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ท่านท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร

10.2 หากความประพฤติของท่านทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

10.3 ห้ามไม่ให้ท่านใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่เครื่องบินบินขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ห้ามไม่ให้ใช้ระหว่างการโดยสารเครื่องบิน ประกอบด้วยแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ วิทยุและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ (รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ) เว้นแต่บริษัทฯ จะอนุญาตล่วงหน้า
 
10.4 ห้ามไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนเครื่องบิน โดยจะมีให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
11. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ
11.1 การยื่นคำร้อง: ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหายเท่านั้น โดยสายการบินฯจะเป็นผู้ออกเอกสารยืนยันความเสียหายให้แก่ผู้เดินทาง
 
11.2 กำหนดเวลาในการดำเนินการ: สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี
 
12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น: ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 

ฉบับที่ 40
ปรับปรุงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560