นกเปลี่ยนได้

รู้วันไปแต่ไม่แน่ใจวันกลับ มีโอกาสเลื่อนวันเดินทาง วันนี้คุณสามารถประหยัดค่าเปลียนแปลงเที่ยวบิน
กับบริการนกเปลี่ยนได้

อัตราค่าธรรมเนียม นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi / Nok Flex)

  รวมภาษี 
   
   บาท
ดอลล่าร์สหรัฐ
จ๊าดพม่า
ดองเวียดนาม
หยวนจีน
ภายในประเทศ
500
18
20,000
455,000
105
ระหว่างประเทศ
700
25
28,000
637,000
145

ข้อกำหนดและเงื่อนไข นกเปลี่ยนได้

 • นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi / Nok Flex) คือบริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยอัตราค่าธรรมเนียมนี้เป็นอัตราต่อท่านต่อเที่ยวบินเท่านั้น
 • ต้องทำการซื้อนกเปลี่ยนได้พร้อมบัตรโดยสารเท่านั้น
 • กรณีผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารหลายท่านในหมายเลขการจองเดียวกัน และประสงค์ที่จะซื้อนกเปลี่ยนได้ จะต้องทำการซื้อทุกท่านเท่านั้น ไม่สามารถซื้อเพียงบางท่านได้
 • สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการจอง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 • ต้องทำรายการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผู้โดยสารยังคงต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง
 • สามารถซื้อผ่าน เว็บไซต์ www.nokair.com m.nokair.com Nok Air’s Mobile Application เคาน์เตอร์สนามบิน Call center 1318 www.nokair.com/noksmilebooking และ Sales' project เท่านั้น 
 • สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • ต้องชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดของช่องทางนั้นๆ
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนตามตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า