การเดินทางพร้อมกับเด็ก

คนสำคัญของคุณ เราห่วงใยทะนุถนอมดั่งคนในครอบครัวของเรา

นกแอร์มีการแบ่งประเภทผู้โดยสารเด็กอย่างไร

 
 • เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • ผู้โดยสารเด็กทารก อายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ต้องโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง สามารถเดินทางโดยลำพังได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารผู้ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้

ผู้โดยสารเด็กใช้เอกสารใดในการเช็คอิน

 
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง ใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • เส้นทางระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ หากท่านซื้อแพคเกจ ต่อเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

การเดินทางพร้อมเด็ก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร

 
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง จะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

การเดินทางพร้อมเด็กทารก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร


ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็กทารกอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant) 300 บาทต่อเที่ยวบิน โดยสงวนสิทธิ์เด็กทารก 1 ท่านนั่งโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยนกแอร์จะทำการเก็บค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ลูกนก (Nok Infant)

 • ลูกนก (Nok Infant) คือเด็กทารกที่มีอายุมากกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
 • อัตราค่าธรรมเนียมลูกนก (Nok Infant) มีดังนี้
 • บาท
  ดอลล่าร์สหรัฐ
  จ๊าดพม่า
  ดองเวียดนาม
  หยวนจีน
  300
  12
  12,000
  280,000
  65
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • สามารถซื้อผ่าน www.nokair.com เคาน์เตอร์สนามบิน Call center www.nokair.com/noksmilebooking และ ผ่าน Sales โปรเจ็คต่างๆ
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ ลูกนก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น
 • กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบไปกลับ ลูกนก (Nok Infant) จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
 •  สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
  • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง noksmilebooking ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • ให้บริการในทุกเที่ยวบิน
 • ต้องทำการซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ยกเว้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถซื้อเพิ่มขณะทำการเช็คอินได้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า