งื่อนไขและข้อกำหนด


คำนิยาม

ในเงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งการบินนี้
 

“บริษัทฯ” “เรา” “นกแอร์” หรือ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด (มหาชน) ซึ่ึ่งดำเนินกิจการสายการบินนกแอร์
 

“ผู้โดยสาร” หรือ “ท่าน” หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม
 

 “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 

 “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 

  “สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้
 

 “สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน” ซึ่งได้แก่กระเป๋าถือ หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
 

 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
 

 “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ www.nokfanclub.com, www.nokair.com, เว็บไซต์บนมือถือที่ m.nokair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน
 

 “ช่องทางโทรศัพท์มือถือ” หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Nok Air Application) บนระบบ iOS, Android ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน
 

 “บริการต่อเครื่อง” (Connecting Flight) หมายถึงบริการต่อเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งสำหรับเส้นทางบินที่ทำการซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางเดียวกัน โดยผู้โดยสารทำการเช็คอินสัมภาระเพียงครั้งเดียว และไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นจุดต่อเครื่องบิน และไม่ต้องเช็คอินอีกครั้ง
 

“ระยะเวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยวสำหรับเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินหก (6) ชั่วโมง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ
 

“Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry” หมายถึง การบริการต่อรถ และ/หรือ การบริการต่อเรือโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้จัดซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือที่เดินทางต่อนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการเชื่อมต่อเที่ยวรถหรือเที่ยวเรือโดยสาร
 

“ระยะเวลาเชื่อมต่อ Fly’n’Ride และ Fly’n’Ferry” หมายถึง ระยะเวลาระหว่างที่เที่ยวบินถึงปลายทางที่กำหนด ไปจนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวรถ หรือ เที่ยวเรือรับ-ส่ง ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเชื่อมต่อรถ และเชื่อมต่อเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ ผู้ให้การบริการต่อรถ และผู้ให้การบริการต่อเรือ
 

“นกทรานส์เฟอร์” หมายถึงบริการเสริมรถรับส่งไป-กลับระหว่างสนามบินและตัวเมือง หรือระหว่างท่าเรือและที่พักบนเกาะ สำหรับผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งในเส้นทางที่บริษัทฯ มีให้บริการเท่านั้น
 

“ประเภทบัตรโดยสาร” หมายถึง บัตรโดยสารของนกแอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

(ก) บินเบาเบา คือ บัตรโดยสารเพียงอย่างเดียว

(ข) บินสบาย คือ บัตรโดยสารพร้อมน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

(ค) บินเพลิดเพลิน คือ บัตรโดยสารพร้อมอาหารมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและน้ำหนักสัมภาระจำนวน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระเอง

 

1.การบังคับใช้

1.1 บททั่วไป:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว
 

1.2 เงื่อนไขในข้อบังคับ :

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1.3 ภาษา:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1.4 เที่ยวบินร่วม:

บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คู่สัญญาเที่ยวบินร่วมเองมีกฎในการดำเนินงานของตัวเองซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎของบริษัทฯ ให้ยึดถือกฎระเบียบของคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม

 

2.บัตรโดยสาร

2.1 บัตรโดยสาร:

บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบินที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ

 

2.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง:

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น

 

2.3 การแสดงตน:

ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างกระบวนการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินโดยการแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูปถ่าย เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรติดรูปถ่ายอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

 

2.4 การคืนเงิน:

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในขอยกเลิก หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารในทุกกรณี
 

3. ค่าโดยสาร

3.1 ค่าโดยสาร:

เป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับสถานีปลายทาง เว้นแต่ทางบริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารซื้อเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของสายการบินแต่ละแห่ง

 

3.2 เด็กทารก:

เด็กทารก (Nok Infant) ที่อายุมากกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง โดยเอกสารที่ใช้ยืนยันการเดินทางคือสูติบัตรฉบับจริง

บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการเดินทาง ตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้
 

(ก) 300 บาท

(ข) 12 ดอลล่าร์สหรัฐ

(ค) 12,000 จ๊าดพม่า

(ง) 280,000 ดองเวียดนาม

(จ) 65 หยวนจีน


ค่าธรรมเนียมที่นี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่าน ต่อเที่ยวบินเท่านั้น  โดยเด็กทารก (Nok Infant) ต้องนั่งบนตักผู้ใหญ่ (เด็กทารก 1 ท่าน ต่อ ผู้ใหญ่ 1  ท่าน) สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่าบัตรโดยสารตามปกติ สายการบินไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือรถเข็นเด็กบนเครื่องบิน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง กรณีมีการโอนย้ายผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกไปยังสายการบินอื่นๆ นกแอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารของเด็กทารก ขอสงวนสิทธิ์การซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน และอนุญาตให้ทารก (Nok Infant) 1 ท่าน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น กรณีซื้อตั๋วโดยสารแบบไปกลับ ชื่อเด็กทารก (Nok Infant)  จะต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้งไปและกลับ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อเป็นสกุลเงินอื่นๆ จะต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินที่ได้แสดงตามรายละเอียดด้านบนเท่านั้น

 

3.3 ภาษีและค่าประกัน:

ภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือโดยผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านใช้บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นเงินที่ท่านจะต้องชำระเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระแก่บริษัทฯ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ เมื่อท่านจองที่นั่ง ท่านจะได้รับแจ้งเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร ภาษีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจมีการเรียกเก็บหลังจากวันที่ท่านยืนยันการจองที่นั่ง หากมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นหลังจากการจองที่นั่ง ท่านจะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกเดินทาง

 

3.4 สกุลเงิน:

ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายจะชำระเป็นเงินสกุลที่ระบุไว้เป็นค่าโดยสาร เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงให้เป็นอย่างอื่น

 

3.5 ความถูกต้อง:

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

4. การสำรองที่นั่ง

4.1 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

4.1.1 การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์:การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไดเร็คเดบิต และ QR Payment จะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล
 

4.1.2 การสำรองที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การสำรองที่นั่งผ่านทาง Nok Air Mobile Application บนระบบ iOS, Android และผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ m.nokair.com โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไดเร็คเดบิต และ QR Payment จะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล
 

4.1.3 การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1318: การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อครั้ง/ต่อท่าน โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2  ชั่วโมง ในกรณีที่ทำการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเอทีเอ็ม จะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และท่านต้องทำการชำระเงินค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของท่าน หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสยอดเงินในแต่ละรายการต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมหรือการใช้บัตรโดยมีเจตนาฉ้อฉล
 

4.1.4 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบิน: การจองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบินจะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิด ท่านต้องทำการชำระเงินด้วยบัตรเครติด หรือเงินสดเท่านั้น
 

4.1.5 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเซเว่น อีเลฟเว่น: การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่น อีเลฟเว่นจะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและชำระเงินสดเท่านั้น
 

4.1.6 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศ: การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในต่างประเทศจะต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ ท่านต้องทำการชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น โดยชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐฯ

 


4.2 การเลือกที่นั่ง:

การเลือกที่นั่งมี 2 ประเภท คือ 1.การเลือกที่นั่งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) และ 2.การเลือกที่นั่งแบบต้องชำระค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
- การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 

4.2.1 การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com ท่าน สามารถเลือกที่นั่งโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ โดยท่านสามารถทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง และต้องทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 

4.2.2 การเลือกที่นั่งผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ: การเลือกที่นั่งสามารถทำได้ผ่านทาง Nok Air Application บนระบบ iOS, Android และ m.nokair.com โดยจะต้องทำพร้อมกับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และทำได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ถึง 45 นาที ก่อนกำหนดการบิน เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน

 

4.3 การยืนยันการสำรองที่นั่ง:

การสำรองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบ และมีการยืนยันหมายเลขการจองโดยบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

 

4.4 การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ:

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปภายใต้การเดินทางเดียวกัน, เส้นทางเดียวกัน, วันและเวลาเดียวกัน, เที่ยวบินเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 

 • การจองที่นั่งสำหรับ 10 คนขึ้นไป ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-529-8722 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การจองสำหรับหมู่คณะต้องกระทำล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง และต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในคณะก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ บริษัทฯ จะรับชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน 2 ช่องทาง คือ
   
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 • ชำระเงินผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่นกแอร์จะเป็นผู้พิจารณา

 • การส่งรายชื่อล่าช้ากว่า 3 วันทำการ จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • การเปลี่ยนรายชื่อผู้โดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อรายการสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการน้อยกว่าเวลาที่กำหนด

 

4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

4.5.1. “การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน”

- ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเทียวบินได้ภายในบัตรโดยสารประเภทเดียวกันเท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น.ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อครั้ง/ต่อท่าน รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีออมทรัยพ์ (Direct Debit) หรือบัตรเครดิตได้
- นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) คือ บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องทำการซื้อนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi/Nok Flex) พร้อมบัตรโดยสารเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
เส้นทาง
บาท (THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00

4.5.2. “การเปลี่ยนแปลงชื่อ”

- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น.ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อครั้ง/ต่อท่าน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ อีกทั้งผู้โดยสารต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
 

- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
 

- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิต และเงินสดผ่านบัญชีออมทรัยพ์ (Direct Debit) ได้เท่านั้น
 

*กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากมีการเดินทางแล้ว 1 เที่ยวบิน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นได้
 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ ต่อท่าน ต่อหมายเลขการจอง
เส้นทาง
บาท (THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00
 

4.5.3. “การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน”

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี

 

4.6 การชำระเงิน: ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน (หรือไม่ได้ตกลงการชำระเงินด้วยเครดิตกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม) เมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง บริษัทฯ อาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่าน และ/หรือ กระทำการอื่นใดตามที่ใช้วิจารณญาณเห็นสมควร เมื่อใดก็ได้ก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (รวมทั้ง คืนเงินที่ท่านชำระไม่ว่าท่านชำระทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน)

 

4.7 ข้อมูลส่วนตัว: ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง เพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และสายการบินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

 

5. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและพิธีการด้านบริหารจัดการ

5.1 กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง:

ท่านจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินในประเทศ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของนกแอร์ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง เที่ยวบินต่างประเทศ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของนกแอร์ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดรับการลงทะเบียน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง สำหรับสนามบินที่ย่างกุ้ง และนครโฮจิมินห์ เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิดให้บริการ 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการจองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง อนึ่ง หากท่านชำระเงินมาด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างชาติ ท่านต้องแสดงบัตรเครดิตที่ท่านใช้สำรองที่นั่งด้วย มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว การสำรองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อเที่ยวบินประเภทบริการต่อเครื่อง(Connecting Flight) กับบริษัทฯ ผู้โดยสารทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางครั้งเดียวที่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นจุดต่อเครื่อง

 

5.2 การขึ้นเครื่องบิน:

ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางภายในประเทศอย่างน้อย 20 นาที และระหว่างประเทศอย่างน้อย 40 นาที ทั้งนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

 

5.3 การไม่ปรากฏตัว:

หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านชำระไปแล้วได้ ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดเช็คอินตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาที่สายการบินระบุไว้เท่านั้น

 

5.4 บททั่วไป:

ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง รวมไปถึงของประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

 

5.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง:

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง(เอกสารฉบับจริง) อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ หรือหนังสือเดินทาง นอกจากนี้เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เดินทางในกรณีที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้

เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี: ต้องแสดงสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

เส้นทางระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ หากท่านซื้อแพคเกจ ต่อเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

 

5.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง:

ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้เป็นเพราะท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน

 

5.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ:

หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนบริษัทฯ เมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไป หรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือที่จะต้องชำระ บริษัทฯ อาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

5.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย:

ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือตรวจสอบสุขภาพจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

 

6. การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน

6.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน:

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยบริษัทฯ อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หรือในดุลพินิจของบริษัทฯ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

 •  การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

 • การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน

 • พฤติกรรม สถานะ อายุหรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่านหรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ (1) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากบริษัทฯ หรือ (2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวกหรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานที่อยู่บนเครื่อง หรือ (3) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน

 • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ

 • ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของบริษัทฯ หรือ

 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ

 • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ

 • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ

 • ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ

 • เอกสารใดๆที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ นั้นเป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือ เป็นของปลอม หรือ

 • ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดเอกสารดังกล่าว หรือ

 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ


6.2 เด็กที่เดินทางลำพัง:

 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสอง (12) ปี เดินทางเพียงลำพัง โดยจำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย และเด็กที่อายุ 12-16 ปี ที่เดินทางลำพังต้องมีผู้ปกครองเซ็นเอกสารรับรอง

 

6.3 ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ:

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะจัดเตรียมให้และจะส่งให้ที่หน้าประตูเครื่องบิน ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมบริการ (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง)

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยร่วมเดินทางไปด้วย โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตทั้งแขนและขาตามชนิดของเครื่องบิน ดังนี้

 

ชนิดเครื่องบิน

มีผู้ติดตาม (ท่าน)

ไม่มีผู้ติดตาม (ท่าน)

รวม (ท่าน)

Boeing 737 

4

4

8

ATR/Q400 

2

2

4

6.3.1 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทาง สายการบินอาจร้องขอให้ท่านต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

(ก) เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อความปลอดภัย หรือ

(ข) ผู้โดยสารไม่สามารถให้การช่วยเหลือตัวเองในการอพยพออกจากเครื่องบินได้ หรือ

(ค) ผู้โดยสารเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจคำสั่ง/คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยได้


6.3.1.1 คุณสมบัติของผู้ติดตาม

•       ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ

•       ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

•       ต้องไม่เดินทางพร้อมกับทารก หรือเด็กเล็ก

•       อาจถูกร้องขอสำหรับการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย และในกรณีที่มีการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน


6.3.2 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

 

6.4 สตรีมีครรภ์:

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์

สายการบิน อนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

ครรภ์เดี่ยว
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์

สายการบิน อนุญาตให้เดินทางได้ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยระบุอายุครรภ์ระหว่าง28 สัปดาห์
ถึง 36 สัปดาห์ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

ครรภ์แฝด 
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 32 สัปดาห์

สายการบิน อนุญาตให้เดินทางได้ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยระบุอายุครรภ์ระหว่าง 28 สัปดาห์
ถึง 32 สัปดาห์ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

ครรภ์เดี่ยว : อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์
ครรภ์แฝด : อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์

สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ในวันเดินทาง พนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ

 

6.5 ทารกอายุต่ำกว่า 14 วัน:

บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วันเดินทาง

 

6.6 ด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย:

ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง โดยเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทาง และมีข้อความระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ในวันเดินทางพนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ

 

6.7 อื่นๆ :

บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ในกรณีที่พิจารณาว่า ผู้โดยสารมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบินดังกล่าว

 

6.8 ผู้ให้บริการ:

ด้วยเหตุผลด้านปฏิบัติการ สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการในบางเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะถูกแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง

 

7. สัมภาระ

7.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ:

ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่านสายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ

 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป และที่ท่านจะเดินทางผ่าน

 • วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น

 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้

 • อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง

 • *สำหรับเนื้อสัตว์อย่างอื่น ต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้วด้วยโฟมกันชื้น (
  STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

 • ทุเรียน ขนุน และผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆ

 • อาวุธปืนและดินปืน

 • *เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมในการระวางอาวุธปืนเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าอากาศยานแต่และแห่ง

 • วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ (อย่างเช่นสีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน น้ำมันไฟแช็ก), ก๊าซเย็นจัด (เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว), ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย), ของแข็งไวไฟ (เช่น ไม้ขีดไฟ แท่งจุดไฟ), สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่นเรซิน), พิษ, สารติดเชื้อ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย), สารกัมมันตรังสี (เช่น เรเดียม), สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เทอร์โมมิเตอร์), สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)

*ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร


7.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย:

ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

7.3 สัตว์เลี้ยง:

บริษัทฯ ไม่รับขนส่งสัตว์เลี้ยงทุกประเภท ยกเว้นสุนัขนำทาง ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง และจะต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขนส่ง ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่า ผู้เดินทางจำเป็นต้องใช้สุนัขนำทาง และทางผู้โดยสารจะต้องเตรียมพลาสติกรองตัวสุนัขจำนวน 2 แผ่นรวมถึงสุนัขนำทางจำเป็นต้องใส่ที่ครอบปาก โดยหนึ่งเที่ยวบินจะมีสุนัขนำทางเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น และอนุญาตเฉพาะเครื่องบินชนิด 737-800 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับการขนส่งในลักษณะนี้

 

7.4 สัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ: สัมภาระพิเศษ ได้แก่

 • อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา เป็นต้น
 • เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด จะเข้ เป็นต้น
*ท่านสามารถนำอุปกรณ์ดนตรีชิ้นเล็ก เช่น ไวโอลิน อูคูเลเล่ ปี่ ขุล่ย ติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยขนาดของอุปกรณ์ดนตรีรวมบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องไม่เกินขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (56x36x23 cm) ซึ่งจะถูกนับเป็นสัมภาระติดตัวชิ้นหนึ่ง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัมภาระไม่ต้องลงทะเบียนโหลดในข้อ 7.9
 • สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืองานฝีมือ เป็นต้น
 • ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายแตกหักง่าย หรือสัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้ สัมภาระเหล่านี้จะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งนี้พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดสัมภาระพิเศษเหล่านี้ได้หากบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง7.5 สิทธิในการตรวจค้น:

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ  หากมีความจำเป็น ท่านต้องเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

 

7.6 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน:

เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 

7.7 การซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า:

การเรียกเก็บค่าบริการลงทะเบียนสัมภาระ ท่านผู้โดยสารจะได้รับค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หรือก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ท่านผู้โดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระทะเบียนเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ ท่าอากาศยาน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

 

7.8 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน:

ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามประเภทบัตรโดยสารและน้ำหนักที่ซื้อไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขนส่งสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารประเภทต่อเครื่อง) และอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ตามตารางด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินต่อกิโลกรัม

เส้นทาง

บาท (THB)

ดอลล่าร์ (USD)

จ๊าต (MMK)

ดง (VND)

หยวน (CNY)

ภายในประเทศ

300.00

12.00

12,000.00

280,000.00

65.00

ระหว่างประเทศ

400.00

15.00

16,000.00

370,000.00

90.00

 

7.9 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน: ท่านได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพา/สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัวขึ้นเครื่องได้     สอง (2) ชิ้น อันได้แก่สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหนึ่ง (1) ชิ้น และสัมภาระชิ้นเล็กหนึ่ง (1) ชิ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ระบุไว้  โดยสัมภาระที่ติดตัวขึ้นเครื่องต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีเงื่อนไขสำหรับสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนดังนี้

 7.9.1 สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง แยกขนาดตามชนิดของเครื่องบินตามตาราง

ชนิดเครื่องบิน
Boeing 737 
ATR/Q400 
ขนาดสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
56x36x23 (ซม.)
50x36x23 (ซม.)

 
7.9.2 สัมภาระชิ้นเล็ก ขนาดไม่เกิน 10x40x30 เซนติเมตร โดยต้องสามารถวางใต้ที่นั่งด้านหน้าได้ ได้แก่

 • กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าใส่เอกสาร
 • เสื้อโค้ท เสื้อแจ็คเก็ต
 • ร่ม
 • กระเป๋าแล็ปท็อป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใส่ในกระเป๋าแบบบาง
 • กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก/กระเป๋ากล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก
 • หนังสือเล่มเล็ก หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์จำเป็นสำหรับเด็กทารก หรืออาหารทารกสำหรับบริโภคบนเครื่อง
 • ไม้เท้า
 • ถุงชอปปิ้ง

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่อาจทำการสุ่มตรวจด้วยเครื่องตรวจและ/หรือตาชั่งที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และ/หรือที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ สิ่งบรรจุ หรือวัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะกับการขนส่งจะต้องเก็บไว้ในตู้คลังสินค้า จะไม่อนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร


7.10 การรับและการส่งมอบสัมภาระ: ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ยกเว้นสัมภาระที่เป็นอาหารทุกประเภท หรือสัมภาระที่เป็นของเน่าเสียง่าย ท่านต้องมารับภายใน 3 วัน) เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน

 

7.11 สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า: กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว เจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้ผู้โดยสารมาติดต่อเพื่อมารับสัมภาระในภายหลัง

 

7.12 สัมภาระที่สูญหาย: กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯ จะรับผิดชอบการสูญหาย โดยผู้โดยสารจะต้องนำ “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” เพื่อติดต่อขอรับค่าชดเชย   

 

7.13 สัมภาระที่เสียหาย: กรณีสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินฯในทันที โดยเจ้าหน้าที่สายการบินฯจะออก “ใบอ้างสิทธิ์ / Property Irregularity Form” ให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยหากท่านนำสัมภาระออกจากบริเวณรับสัมภาระ หรือออกจากบริเวณท่าอากาศยานแล้ว

 

8. กำหนดการ และการยกเลิกเที่ยวบิน

8.1 กำหนดการ: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้โดยสารตามกำหนดการที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฎบนตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

8.2 การยกเลิกเที่ยวบิน: หากมีความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องทำการยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.2.1 บริษัทฯ พิจารณาให้ผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในเส้นทางเดิม ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นต้อง รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

8.2.2 บริษัทฯ พิจารณาให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง และเที่ยวบินในเส้นทางเดิม ภายใน 90 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น

8.2.3 บริษัทฯ พิจารณาชำระคืนค่าโดยสารเต็มจำนวนให้แก่ผู้โดยสารผ่านทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

 

8.3 บริการต่อเครื่อง (Connecting Flight):

8.3.1 เงื่อนไขการเดินทางในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งด้วยบริการ Connecting Flight ผู้โดยสารต้องเดินทางตามลำดับเส้นทางที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเดินทางจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางโดยเข้าเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ ณ สนามบินที่สายการบินฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่ง Connecting Flight ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินแบบ Connecting Flight นี้และให้มีผลบังคับใช้
 

8.3.2 ค่าธรรมเนียม
 

ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกิน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆของทั้งสองเที่ยวบิน ณ จุดเริ่มต้นการเดินทาง


8.3.3 คำแนะนำด้านเอกสาร
 

ผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทางด้วยบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight) โดยใช้เส้นทางระหว่างประเทศ ให้ใช้ข้อกำหนดในข้อ 5.5

 

8.3.4 กรณีเครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน
 

หากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน ซึ่งทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางไปกับบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight) ระหว่างเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์เองทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศซึ่งได้สำรองที่นั่งไปแล้วนั้น บริษัทฯจะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจดำเนินการดังต่อไปนี้
 

8.3.4.1 บริษัทฯ จะทำการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินถัดไป ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีปลายทางโดยไม่เสีย ค่าบริการ ทั้งนี้เที่ยวบินถัดไปที่บินสู่จุดหมายปลายทางของผู้โดยสารที่ให้บริการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กำหนดเวลาในการต่อเครื่อง
 

8.3.4.2 หากเที่ยวบินต้นทางไม่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ รอบเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในวันถัดไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การให้บริการผู้โดยสารดังต่อไปนี้
 

8.3.4.2.1 การอำนวยความสะดวกด้านที่พักระหว่างวันหรือค้างคืน
 

8.3.4.2.2 บริการรถรับส่งสนามบิน
 

8.3.4.2.3 การเก็บรักษากระเป๋าและสัมภาระที่เช็คอินไปแล้ว ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องมารับสัมภาระของท่าน ณ จุดเปลี่ยนเที่ยวบิน และเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินถัดไป
 

8.3.5 หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในการเดินทาง จะมีการคิดค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทางซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 

8.3.6 ผู้โดยสารที่เดินทางกับบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศไปยังเส้นทางระหว่างประเทศ และอยู่ในสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อเดินทางไปจุดหมายปลายทางนั้นจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ควบคุมขาออกได้ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในทุกกรณี

 

8.4 การต่อเครื่องบินที่นอกเหนือจากบริการต่อเครื่อง (Connecting Flight): หากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของสายการบินฯ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารพลาดการเดินทางไปยังเที่ยวบินต่อเนื่อง ในกรณีนี้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และจะรับผิดชอบการเดินทาง และสัมภาระเฉพาะเส้นทางบนบัตรโดยสารของบริษัทฯ

 

8.5 บริการต่อรถ ต่อเรือ และ นกทรานส์เฟอร์ (Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry and Nok Transfer):

8.5.1 เงื่อนไขการเดินทาง
 

ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งด้วยบริการ Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry หรือ Nok Transfer ผู้โดยสารต้องเดินทางตามลำดับเส้นทางที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเดินทางจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง และเปลี่ยนยานพาหนะ (รถยนต์ และ/หรือ เรือ) เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด ในกรณีที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่ง Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry หรือ Nok Transfer ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry และ Nok Transfer นี้และให้มีผลบังคับใช้
 

8.5.2 รายละเอียดสัมภาระ
 

ผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทางด้วยบริการ Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry หรือ Nok Transfer ให้ใช้ข้อกำหนดในข้อ 7. อย่างไรก็ตามรายละเอียดและค่าสัมภาระที่ทางบริษัทฯเรียกเก็บนั้นจะครอบคลุมเฉพาะการเดินทางแบบเส้นทางบินเท่านั้น
 

8.5.3 กรณีเครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 

หากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของสายการบินฯ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางไปกับบริการ Fly’n’Ride & Fly’n’Ferry หรือ Nok Transfer ซึ่งสำรองที่นั่งไปแล้วนั้น บริษัทฯจะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจดำเนินการดังต่อไปนี้
 

8.5.3.1 หากเที่ยวบินต้นทางล่าช้า ทางสายการบินฯจะทำการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินถัดไป ซึ่งเชื่อมต่อกับปลายทาง ภายในระยะเวลาที่สามารถเชื่อมต่อได้
 

8.5.3.2 หากเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถที่มารับเกิดล่าช้า สายการบินฯจะดำเนินการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวเรือหรือเที่ยวรถ ภายในระยะเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินถัดไปได้
 

8.5.3.3 ทางนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต และ/หรือความสูญเสียของร่างกายรวามถึงความเสียหาย การสูญหายของสัมภาระอันเนื่องมาจากการให้บริการของบริษัทอื่นๆ

 

9. การชำระคืนเงิน


9.1 บททั่วไป: หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามสัญญาสำหรับการบินได้ บริษัทฯ จะต้องชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนค่าโดยสาร เมื่อได้รับการเรียกร้องเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

 

9.2 บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน: บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ เท่านั้น

การชำระคืนเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้นถือว่าเป็นการชำระคืนเงินที่ถูกต้องแล้ว และทำให้บริษัทฯ พ้นจากภาวะหนี้สินและข้อเรียกร้องเพื่อการรับชำระคืนอื่นๆ

 

9.3 ขั้นตอนการดำเนินการ: การขอการคืนเงิน จะต้องมีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน และ/หรือ หมายเลขการจอง หลักฐานในการชำระเงิน และบัตรประชาชน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอคืนค่าโดยสารผ่านช่องทางที่ผู้โดยสารชำระมาเท่านั้น โดยใช้เวลาดำเนินการ 45 วันทำการ

 

9.4 สกุลเงิน: เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการจองที่นั่งเกิดขึ้น ภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ แต่บริษัทฯ อาจ

ชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

 

10. พฤติกรรมบนเครื่องบินโดยสาร

10.1 หากบริษัทฯ เห็นว่าพฤติกรรมของท่านบนเครื่องบินก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ผู้โดยสารท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร

 

10.2 หากความประพฤติของท่านทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

 

10.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสารได้ เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

 

10.4 ห้ามไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนเครื่องบิน โดยจะมีให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

11. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ


11.1 การยื่นคำร้อง: ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหายเท่านั้น โดยสายการบินฯจะเป็นผู้ออกเอกสารยืนยันความเสียหายให้แก่ผู้เดินทาง

 

11.2 กำหนดเวลาในการดำเนินการ: สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี

 

12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น: ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 

ฉบับที่ 41
ปรับปรุงเมื่อ 2 สิงหาคม 2561